Віталій Лесько та «Громадська рада при PОДА» (REVISІTED)

Публікуємо листа до редакції від відомого члена «Ротарі клубу» м. Рівне

[media=73922]

11 листопада наш сайт опублікував матеріал «Скандал. Громадську раду при Рівненській ОДА очолює не Президент! (ФОТО)».

У ньому йшлося про те, що Віталій Лесько, який є головою вказаної громадської ради, не є і вже не був Президентом ГО «Клуб РОТАРІ міста Рівне» на момент обрання його «Головою громадської ради при РОДА» у лютому 2016р.

Ми написали про це, бо свого часу, 23 лютого 2016 р., наш сайт, посилаючись на повідомлення прес-служби РОДА, повідомляв протилежне:

Новообраний голова ГР працює приватним підприємцем, є власником студії «ЛесьКо-дизайн» та президентом ГО «Клуб Ротарі міста Рівне».

Коли ж виявилося, що це не так, ми й прореагували матеріалом від 11 листопада, в якому Віталій Лесько сам визнав, що на момент обрання його головою «громадської ради» він Президентом «Ротарі клубу» вже не був, а вказана неточність виникла через (неуважність) працівників РОДА.

Позаяк, Віталій Лесько закидів на свою адресу не спростовував, а навпаки їх добровільно визнавав, то й ми вважали це питання для себе вичерпаним і закритим.

Однак, днями Редакція отримала письмове звернення від знаного у Рівному «Ротаріанця» та просто добре відомої людини – Віктора Пасічника, який наполегливо просить нас оприлюднити його позицію.

[media=73921]

Тож ми це і робимо.

Далі текст Віктора Пасічника (з деякими нашими виділеннями та фото)

Я, як і Ігор Яковчук та Віталій Лесько, маю пряме відношення до Громадської організації «Клуб РОТАРІ міста Рівне», а згідно інформації, що міститься в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є підписантом Клубу, а відтак вважаю за необхідне вказати про наступне.

 

Керуючись буквою Закону, хочу нагадати, що під громадським формуванням слід розуміти добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

При цьому, громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

 

У даному випадку, Громадська організація «Клуб РОТАРІ міста Рівне» (надалі по тексту – «Клуб») - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є виключно фізичні особи.

Клуб очолює президент, який обирається щорічно, шляхом відкритого голосування, відповідно його повноваження діють з 1 липня поточного року до 30 червнянаступного року.

Особливу увагу звертаю на той факт, що в Україні діє Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,створений з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

З-поміж усього іншого, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містить достовірну інформацію про юридичну особу, у тому числі, але не виключно про керівника громадського об’єднання.

Будь-які зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі про керівника (президента) громадського формування, підлягають державній реєстрації в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Інформація, зазначена в Реєстрі з цього приводу є офіційною та достовірною. Виключно та особа, що зазначена в Реєстрі та підтверджена в подальшому випискою або витягом – є уповноваженою особою від тієї чи іншої юридичної особи або громадського формування, яка має право вчиняти юридичні дії від імені такої організації, у тому числі представляти Клуб у відношеннях з іншими організаціями,  підприємствами, установами та державними органами з усіх питань діяльності Клубу тощо.

Так, як вбачається з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та підтверджена відповідним витягом, керівником ГО «Клуб РОТАРІ міста Рівне» є Яковчук Ігор Яковлевич. Будь-яка інформація про Леська Віталія Миколайовича в Реєстрі відсутня.

Разом з тим, в період часу з 2014 року по 2015 році на засіданні Клубу його було обрано президентом Клубу. Реєстрація змін про президента громадського формування до Єдиного  державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не вносилась.

[media=73625]

В подальшому, у період часу з 2015 по 2016 рік президентом Клубу була Усачук Надія та лише з 01.07.2016 року було призначено Андрія Максимова, що свідчить про те, що станом на момент висунення своїх кандидатур та обрання голови Громадської ради при Рівненській ОДА Лесько Віталій Миколайович не очолював Клуб та не був його президентом, як про це він зазначав раніше.

 

Мета поширення недостовірної інформації та позиціонування себе як голови ГО «Клуб РОТАРІ міста Рівне» станом на лютий 2016 року – не зрозуміла та однозначно викликає насторогу.

У свою чергу, громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

[media=73621]

При цьому, до складу громадської ради можуть бути обрані представникигромадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та іншихнепідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянськогосуспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборахшляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільнозаявили про бажання брати участь у роботі громадської ради тавнесені інститутами громадянського суспільства.

 

Кількісний склад громадської ради визначається установчимизборами. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянськогосуспільства.

Для формування складу громадської ради орган утворюєініціативну групу з підготовки установчих зборів за участюінститутів громадянського суспільства. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборіввходять представники інститутів громадянського суспільства, в томучислі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, приякому утворюється громадська рада. 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групиподається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особоюкерівного органу інституту громадянського суспільства.

 До заяви додаються:

  1. рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщоінше не передбачено його установчими документами, про делегуванняпредставника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою(у разі наявності);
  2. біографічна довідка делегованого представника інститутугромадянського суспільства;
  3. копії документів, що підтверджують легалізацію інститутугромадянського суспільства;
  4. інформація про результати діяльності інституту громадянськогосуспільства протягом останніх двох років.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадськоїради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в іншийприйнятний спосіб.

Громадську раду очолює голова, який обирається з числачленів ради на її першому засіданні шляхом рейтинговогоголосування.Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені зарішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді,а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадськураду.

Орган затверджує склад громадської ради на підставіпротоколу установчих зборів.

Членство в громадській раді припиняється на підставірішення громадської ради у разі:систематичної відсутності члена громадської ради на їїзасіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);повідомлення керівника інституту громадянського суспільства,якщо інше не передбачено його установчими документами, провідкликання свого представника та припинення його членства вгромадській раді;скасування державної реєстрації інституту громадянськогосуспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;неможливості члена громадської ради брати участь у роботігромадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядкучлена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;подання членом громадської ради відповідної заяви.

[media=73920]

Можу припустити, що при виявленні бажання бути обраним головою Громадської ради при Рівненській ОДА під час голосування у лютому 2016 року, Лесько Віталій Миколайович, подав в якості підтвердження своїх повноважень як президента Клубу копію протоколу загальних зборів Клубу, згідно якого вбачається, що його було обрано головою Клубу.

Разом з тим, станом на дату формування складу громадської ради та обрання голови Громадської ради, останній вже не був президентом Клубу, про що останньому було достеменно відомо, оскільки він, як і я - є його членами, що не стало на заваді сфальшувати та позиціонувати себе як президент Клубу станом на лютий 2016 року.

З-поміж наведеного, хочу зазначити, що на мої неодноразові запити на ім’я президента Клубу, в яких я просив підтвердити чи спростувати інформацію про те, що головою Громадської організації «Клуб РОТАРІ міста Рівне» у період часу з 01 січня 2016 року по дату написання цього запиту являється Лесько Віталій Миколайович.

А у разі, якщо головою вказаної громадської організацію являється інша особа, просив надати інформацію про те, хто являється головою вказаної громадської організації та просив повідомити, чи призначався на посаду голови Громадської організації «Клуб РОТАРІ міста Рівне» у період часу з моменту її створення по дату написання запиту Лесько Віталій Миколайович, інформація мені жодного разу не надавалась, як і не надавалась вона на адвокатські запити, подані в моїх інтересах з цього ж приводу, чим були порушені мої права, як члена Клубу.

Можу лише припустити, що інформація мені не була надана виключно з причин небажання підтвердження відсутності повноважень Леська Віталія, як президента Клубу, станом на лютий 2016 року, тобто на момент його обрання головою Громадської ради при Рівненській ОДА.

На мою думку, використовувати почесне звання президента ГО «Клуб РОТАРІ міста Рівне» в незрозумілих цілях, свідомо розуміючи, що така інформація не відповідає дійсності станом на дату обрання головою громадської ради є неприпустимим та таким, що безумовно порушує принципи та правила Клубу.

[media=73626]

Окремо хочу зазначити, що під час останнього засідання громадської ради при Рівненській ОДА, а це 28.09.2016 року, якого обрано головуючим на засіданні, зазначений в списку присутніх як президент ГО «Клуб РОТАРІ міста Рівне».

ДОДАТКИ

Від редакції:

Додатки, це об'ємні протоколи засідань Громадської ради при Рівненській ОДА за лютий-вересень 2016р., в яких, зокрема, Лесько Віталій Миколайович вказується як президент ГО «Клуб РОТАРІ міста Рівне».

Протокол засідання Громадської ради

 

 

Загубилося цуценя в районі ринку "Ювілейний"

07 квітня в районі ринку "Ювілейний" було загублено цуценя рудого окрасу, має особливу прикмету: маленька грижа на животі. Вік цуценяти 1,5 міс. Усіх, кому відоме його місцеперебування, просимо відгукнутися за номером: (068) 937 33 64

Згубився кіт

В районі Газотрону згубився кіт сіро-рудого окрасу з білою грудкою. Котик має особливу прикмету – він без хвоста! Прохання повернути загубленого улюбленця за винагороду.    

Знайдено цуцика

  На території Метро знайдено цуценя рудого окрасу з нашийником. Тому, хто загубив улюбленця, прохання телефонувати:          

Більше оголошень