Дубенський медколедж визначив кращих випускників

Там від­бувся тра­ди­цій­ний фа­хо­вий кон­курс «Кра­щий за про­фе­сією»

У кон­кур­сі взя­ли участь 14 кра­щих сту­ден­тів ви­пус­кно­го кур­су спе­ціаль­нос­ті «Лі­ку­валь­на справа». За­хід про­хо­див у два ета­пи: І етап – тес­ту­вання у фор­мі ком­п’ютер­но­го кон­тролю для виз­на­чення рівня тео­ре­тич­ної під­го­тов­ки з клі­ніч­них дис­цип­лін. За ре­зуль­та­та­ми цього ета­пу 11 сту­ден­тів бу­ли до­пу­ще­ні до ІІ ета­пу, який по­ля­гав у ви­ко­на­нні прак­тич­них зав­дань за нап­рямка­ми «Фельд­шер ФАПу», «Фельд­шер швид­кої ме­дич­ної до­по­мо­ги».

Для об’єк­тив­ної оцін­ки учас­ни­ків кон­кур­су бу­ло ство­ре­но ква­лі­фі­ко­ва­не жу­рі, до скла­ду яко­го увійшли вик­ла­да­чі клі­ніч­них дис­цип­лін.

За під­сум­ка­ми зма­гань бу­ло виз­на­че­но пе­ре­мож­ців: І міс­це – Оле­на Луць, ІІ міс­це – Ма­рія Ревіцька, ІІІ міс­це – Лі­лія Ра­манас.

 

Радіо Трек: НОВИНИ

Радіо ТРЕК у Telegram.
Viber: 063-734-106-4
Ольга Радянська

Ольга Радянська

Відкрити плей-лист

У Рівному шукають собаку породи естонський гончак

Згубилася собака мисливської породи естонський гончак. Прохання повернути загубленого улюбленця за винагороду.

Знайдена картка Приватбанку

 Знайдена картка Приватбанку, універсальна. Територія газотрону. Поверну власнику який назве останні чотири цифри. +380975244009 [media=267008]

Знайдене пенсійне посвідчення

20.01.2022 на вул.Чорновола у Рівному водій VW Sharan BK2748CH Маркушевський В.О. втратив своє пенсійне посвідчення. Аби забрати документи завертайтесь за номером 0677954878

Більше оголошень